29.06.2022

ANDRZEJ ZYGMUNT ROLA - STĘŻYCKI (ur. 1945) - wywodzący się z Grójca publicysta, dziennikarz, historyk i genealog o ugruntowanym dorobku. Członek Związku Literatów na Mazowszu, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Rosyjskiego Towarzystwa Genealogicznego. Współpracownik wielu instytucji naukowych. Regionalista specjalizujący się w głównie w dziejach Mazowsza Południowego.

Z dziennikarstwem związany od 1974 roku. Publikował m.in. w periodykach: Radomir - informator turystyczno-krajoznawczy Z.W. PTTK w Radomiu, Tygodnik Radomski, Gazeta Grójecka, Kurier Grójecki, Gazeta Ludowa (organ PSL), Odcienie, Między nami i Miesięczniki Rycki w Rykach, Życie Żyrardowa, Verbum Nobile - organ Związku Szlachty Polskiej, Kolekcjoner Włocławski, Pro memoria - kwartalnik historyczny, w którym pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego, Pomost - Miesięcznik Polonii Amerykańskiej i Dziennik Związkowy w Chicago (USA), Pro Fide Rege et Lege, Gazeta Powiatowa - w Legionowie, Narrator w Chełmnie, Wieści Węgrowskie, Gazeta Łochowska, Teka Extra w Czeladzi, Nasza Ziemia Odrzywolska, Głos Weterana i Rezerwisty - organ Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Echo Przysuskie, Ziemia Przysuska, Głos Przysuski, Głos z serca Polski i Dolina Drzewiczki. Od 2000 roku stale współpracuje z Okolicą. Gazetą Południowego Mazowsza.

Fotograf - autor wielu wystaw fotograficznych odnoszących się do Grójeckiego, prezentowanych w różnych regionach Polski.

Autor 30 książek, 100 rodzinnych monografii genealogicznych i ponad 400 obszernych artykułów z zakresu historii Polski, regionu, genealogii i krajoznawstwa. Także wielu referatów naukowych z dziejów ziemiaństwa mazowieckiego, publikowanych w Zeszytach Zambrowskich, Ciechanowskich Zeszytach Literackich i wydawnictwach naukowych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Laureat nagród literackich Złote Pióro - Związku Literatów na Mazowszu, za Książkę Roku 2018 pt.www.watchesmall.cn Odrzywół. Gród Dobrogosta i Książkę Roku 2020 pt. Nieznamierowice. Niegdyś miasto.

Związany działalnością społeczną i publicystyczną z Grójcem, Ciechanowem, Łochowem i Przysuchą, oraz gminami Odrzywół i Rusinów w powiecie przysuskim.

Dyrektor Instytutu Genealogii. Odznaczony m.in.: Odznaką Honorową ORP „Tadeusz Kościuszko” - 2004, medalami: Zasłużony dla powiatu grójeckiego - 2010, Pro Masovia – 2015, za wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego i Za zasługi dla Gminy Grójec - 2019, oraz tytułami: Zasłużony dla gminy Odrzywół – 2018, Honorowy Prezes Towarzystwa Przyjaciół Grójca – 2020 i Honorowy Obywatel Wsi Nieznamierowice – 2021. Posiadacz prestiżowej Odznaki Honorowej Za zasługi dla kultury Polskiej – 2021.

Grójeckim traktem

W lipcu br. rynek wydawniczy wzbogacił się o kolejną publikację regionalną autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego. Jest nią wznowiona przez Instytut Genealogii w Grójcu – po zmianach edytorskich i aktualizacji tekstu – książka pt.: „Grójeckim traktem”, której pierwsze wydanie ukazało się w 1992 roku. Ten wielce interesujący zbiór historycznych esejów traktujących o Grójeckiem, okazał się przed laty bestsellerem. Niewielki wówczas nakład został szybko wyczerpany, a i bieżący szybko znika z księgarskich półek, choć dostępny jest tylko w grójeckich księgarniach.
Czytaj więcej...
Grójeckie opłotki

W lutym 2010 roku na rynku księgarskim ukazała się kolejna książka An-drzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego pt: „Grójeckie opłotki” To trzecia już część regionalnych esejów historycznych – po wydanych wcześniej: „Opowie-ściach grójeckich” i „Grójeckim traktem” przez Instytut Genealogii w Grójcu - zamykająca swoistą trylogię gawęd o regionie. omega replica watches
Czytaj więcej...
Opowieści grójeckie

Wydana w roku 2002 przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej we Włocławku, druga część zbio-ru esejów historycznych traktujących o dziejach Grójecczyzny, zawierająca wielce sensacyjne opowiadania odnoszące się do dziejów wielu znanych w hi-storii Polski ludzi: Kazimierza Pułaskiego, Józefa Wybickiego, Piotra Wysokie-go, Jana Kozietulskiego, Piotra Skargi, Antoniego Madalińskiego i wielu in-nych. best replica watches
Czytaj więcej...
Gniazda... Pałace i dwory w Grójeckiem

W dniach 29.11. - 2.12.2007 Instytut Genealogii w Grójcu prezentował swoje publikacje na XVI Targach Książki Historycznej w Warszawie,organizowanych w salach Klubu Garnizonowego Wojska Polskiego przy. Al. Niepodległości 141. Najnowszą pt: „Gniazda. Pałace i dwory w Grójeckiem” podpisywał autor Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, dyrektor Instututu. Książka ta – jak i pozostałe – mimo regionalnego odniesienia, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Jest to znakomicie wydany, na dobrym poziomie edytorskim album fotograficzny, zawierający fotografie pałaców i dworów wraz z ich opisem i relacją historyczną, ze wzmiankowaniem rodzin kolejnych ich włascicieli i dziejów miejscowości.
Czytaj więcej...
Świątynie... Kościoły i kaplice w Grójeckiem

W dniach 27 – 30.11.2008 na Targach Książki Historycznej w Warszawie, zaprezentowano kolejną publikację Andrzeja Zygmunta Roli — Stężyckiego pt.: „Świątynie. Kościoły i kaplice w Grójeckiem”, wydaną przez Instytut Genealogii w Grójcu. Jest to wielce interesujący album fotograficzny, zawierający fotografie kilkudziesięciu obiektów budownictwa sakralnego w regionie i dość obszerne ich opisy. Prace nad tą publikacją trwały trzy lata i nareszcie trafia ona do wszystkich Zainteresowanych dziejami Grójecczyzny.
Czytaj więcej...
Bąbel w kałamarzu

Kolejna książka Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego wydana przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej we Włocławku, zawierająca zbiór autobiograficznych opowiadań, zawierających wielce ucieszne wspomnienia sprzed lat.Powstały one w wyniku osobistych obserwacji, natłoku wspomnień i …uroku młodości.
Czytaj więcej...
Słowo o Bolesławskim

Wydany w lutym 2010 roku przez Andrzeja Zygmunta Rolę - Stężyckiego, szkic biograficzny Zbigniewa Bolesławskiego - artysty malarza z Grójca - zawierający także zbiór kilkudziesięciu szkiców i rysunków, oraz DVD z fotografiami 150 obrazów artysty.
Czytaj więcej...
Rezydencje... ziemiańskie siedziby w Grójeckiem

W sierpniu 2010 roku Instytut Genealogii w Grójcu wydał kolejny album fotograficzny autorstwa Andryeja Zygmunta Roli - Stężyckiego pt. \"Rezydencje... ziemiańskie siedziby w grójeckiem\" traktujący o siedzibach rezydencjonalnych w regionie. Poza obiektami zabytkowymi, autor zaprezentował kilka współcześnie wzniesionych obiektów, ilustrując tym samych współczesne gusty i trendy w budownictwie tego typu. Album ten jest pierwszym i kompletnym dokumentem omawiającym dzieje rezydencji na Południowym Mazowszu.
Czytaj więcej...
Mój Grójec

W dniu 22.03.2012 wypromowana została nowa książka Andrzeja Zygmunta Roli - Stężyckiego pt:\"Mój Grójec\". To czwarty już z kolei tom historyczno - regionalnych esejów, z jedenastu ogółem wydanych publikacji Autora. Wydawcą jest Instytut Genealogii.
Czytaj więcej...
Kościoły i kaplice dekanatu drzewickiego w Diecezji Radomskiej

Na rynku księgarskim ukazał się kolejny bestseller regionalny Andrzeja Zygmunta Roli - Stężyckiego pt.: „Kościoły i kaplice dekanatu drzewickiego w Diecezji Radomskiej”. Ten niestrudzony regionalista prezentuje tym razem doskonale wydany przez Instytut Genealogii album fotograficzny, odnoszący się do kilkudziesięciu obiektów budownictwa sakralnego w dekanacie drzewickim, położonych na obszarze gmin: Drzewica w powiecie opoczyńskim, Klwów, Odrzywół i Rusinów w powiecie przysuskim, oraz Nowe Miasto n/Pilicą w grójeckim.
Czytaj więcej...
Różanna. Wieś w gminie Odrzywół

„Różanna. Wieś w gminie Odrzywół”, to znakomicie edytorsko wydana monografia wsi, w której niespełna trzy lata temu zamieszkał Autor. Miejscowości będącej jedną z najpiękniejszych wsi Zapilcza, położonej w centrum dawnej Puszczy Pilickiej, tuż przy granicy z Grójeckiem, a przecież w ogóle nieznanej mieszkańcom Grójecczyzny.
Czytaj więcej...
Szlachta gniazdowa w Grójeckiem

Na rynku księgarskim ukaza się kolejna książka Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego pt: „Szlachta gniazdowa w Grójeckiem”. Jest to pierwszy z kilku planowanych tomów, odnoszących się do dziejów rodzin szlacheckich regionu. To wielce ambitne, źródłowe i pionierskie dzieło, wypełnia w poważnym zakresie lukę w literaturze przedmiotu i stanowi obszerne źródło wiedzy dla wielu zainteresowanych genealogią i nie tylko.
Czytaj więcej...
Ciekawy Grójec

Regionalistyka grójecka wzbogaciła się o kolejny – piąty już – tom esejów o regionie, autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli - Stężyckiego pt: „Ciekawy Grójec”. To wielce interesujący zbiór nowych odkryć Autora, prezentującego w treści nieznane dotychczas epizody z życia regionu, mieszkających w nim ludzi i ich spraw.
Czytaj więcej...
Łęgonice Małe. Wenecja zapilicza

Na rynku księgarskim ukazała się nowa książka Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego, pt.: „Łęgonice Małe. Wenecja Zapilcza”. To druga już część, po wydanej w roku 2013 „Różanie. Wsi w gminie Odrzywół” z planowanej przez Autora zapilickiej trylogii.
Czytaj więcej...
Kacałowe siedlisko

Na rynku księgarskim ukazała się nowa książka autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego pt: „Kacałowe siedlisko” (ISBN 978-83-941158-0-7), wydana przez Instytut Genealogii. Tym razem Autor odniósł się w treści do dziejów drewnianej architektury ludowej Podlasia, regionu choć sąsiadującego z Mazowszem, ale jego mieszkańcom prawie nieznanego.
Czytaj więcej...
Grójec i nie tylko

„Grójec i nie tylko” - autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego, to piąty już tom historycznych esejów regionalnych, odnoszących się do dziejów regionu, a publikowanych już częściowo w prasie lokalnej, choć nie tylko.
Czytaj więcej...
Przekręty historii

Bestsellerem na rynku czytelniczym jest kolejna książka Andrzeja Zygmunt Roli – Stężyckiego, pt.: „Przekręty historii”, wydana w marcu 2016 roku. To niezwykła opowieść przez wieki, omawiająca narosłe przez lata mity wokół wydarzeń i osób historycznych, którymi Polacy przez lata też karmieni, za prawdę przyjęli. Ta zaś jest zupełnie inna.
Czytaj więcej...
Gostomia i jej dziedzice

Gostomia to niewielka wieś sołecka zamieszkała przez 193 mieszkańców, położona na prawym, północnym brzegu Pilicy, u ujścia rzeki Lubanki, na dawnym nadpilickim szlaku handlowym wiodącym z Lublina przez Warkę do Nowego Miasta n/Pilicą, gdzie łączył się z głównym, prowadzącym ze Lwowa do Torunia i lokalnymi odgałęzieniem do Inowłodza jak i dalej do Kalisza, oraz na Śląsk przez Opoczno i Sulejów, także i przez Wielkopolskę na Pomorze.
Czytaj więcej...
Mała Wieś i jej dzieje

Na rynku księgarskim ukazała się nowa książka Andrzeja Zygmunta Roli-Stężyckiego pt.: „Mała Wieś i jej dzieje”. To kolejna – druga w tym roku – po opublikowanej w czerwcu mini monografii pt.: „Gostomia i jej dziedzice” publikacja tego Autora, dotycząca dziejów znanej w regionie miejscowości, położonej w gminie Belsk Duży.
Czytaj więcej...
Mydło i powidło

Na rynku księgarskim pojawiła się kolejna książka grójeckiego regionalisty – Andrzeja Zygmunta Roli-Stężyckiego, pt: Mydło i powidło. Varia. Wybór artykułów prasowych z lat 2000-2018.
Czytaj więcej...
Odrzywół

A więc…dokonało się. Na rynku wydawniczym ukazała się nowa, kolejna już publikacja autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego pt.: „Odrzywół. Gród Dobrogosta”.
Czytaj więcej...
Grójec i okolice

Nowa książka o regionie, autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego pt. „Grójec i Okolice”, jest kolejnym zbiorem esejów historycznych, odnoszących się do ludzi i spraw dotąd nieznanych, a przecież wielce interesujących.
Czytaj więcej...
MAJTKI BABUNI i inne facecje

„Majtki babuni…” – to kolejna książka Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego, o niezwykle frapującym tytule, stanowiąca kontynuację wydanego w roku 2002 „Bąbla w kałamarzu”.
Czytaj więcej...
Kolejny bestseller regionalny!

omega replica Na rynku księgarskim, ukazała się nowa publikacja regionalna Nieznamierowice. Niegdyś miasto Opowieść subiektywna, odnosząca się do dziejów jednej z najstarszych miejscowości w powiecie przysuskim.
Czytaj więcej...
Rubieże Przysuchy

W styczniu bieżącego roku na regionalny rynek księgarski trafiła nowa książka autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego, pt. „Rubieże Przysuchy”, traktująca o dziejach kilkunastu miejscowości położonych w powiecie przysuskim i wielu związanych z nimi ludzi. To pierwszy z zapowiadanych kilku tomów regionalnych esejów historycznych, które zapewne zainteresują mieszkańców regionu. W 12 esejach na ponad 200 stronach autor opisuje nieznane epizody z dziejów: Przysuchy, Borkowic, Nieznamierowic, Odrzywołu, Zychorzyna, Krzczonowa, Drzewicy, Ossy, Świdna, Poświętnego, Różanny i Łęgonic Małych.
Czytaj więcej...
Sady - Kolonia

W sierpniu 2021 roku na rynek księgarski weszła nowa monografia mini regionu zawartego na obszarze powiatu przysuskiego, pt. Sady – Kolonia. Dzieje parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Opowieść sentymentalna, przygotowana na uroczystość 100 – lecia tej parafii.
Czytaj więcej...
Grójec i sąsiedzi...

W dniu 1 września 2021 roku regionalistyka grójecka wzbogaciła się o kolejny zbiór regionalnych esejów historycznych pt. Grójec i sąsiedzi – autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego, zawierająca kilkanaście rozdziałów traktujących o ludziach i sprawach regionu, w odniesieniu do jego związków z powiatami sąsiednimi: piaseczyńskim, przysuskim i rawskim.
Czytaj więcej...
Rusinów i okolice

W październiku 2021 roku Instytut Genealogii opublikował kolejną książkę autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego pt. Rusinów i okolice. Mały słownik historyczno-geograficzny i etymologiczny, odnoszący się do dziejów miejscowości położonych w gminie Rusinów w powiecie przysuskim, województwa mazowieckiego.
Czytaj więcej...
Odrzywół i okolice

Wprowadzony w lutym 2022 roku na księgarski rynek, drugi już tom Małego słownika geograficzno – historycznego i etymologicznego - tym razem odnoszący się do kolejnej jednostki administracyjnej w powiecie przysuskim - gminy Odrzywół, jest kontynuacją zaplanowanego cyklu wydawniczego, stanowiącego bez wątpienia, znakomitą pomoc naukową i dydaktyczną, autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego. Dodać należy, że kontynuacją projektu autorskiego.
Czytaj więcej...
Duchy Nieznamierowic

Jest kolejny bestseller! Niebawem wejdzie na lokalny rynek księgarski kolejna książka o regionie pt. Duchy Nieznamierowic. Mały słownik biograficzny – autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego. Nieznamierowice to szczęśliwa miejscowość. Historia – choć nie zawsze przychylna – mimo wszystko powoli ujawnia zapomniane już fakty i ludzi, których wpływ na dzieje Nieznamierowic był znaczny.
Czytaj więcej...