29.06.2022


ANDRZEJ ZYGMUNT ROLA-STĘŻYCKI

Prezes Instytutu Genealogii, Polskiej Kapituły Heraldyków i Genealogów jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w Warszawie, Rosyjskiego Towarzystwa Genealogicznego w Sankt — Petersburgu, Kujawsko - Pomorskiego Związku Literatów i Związku Literatów na Mazowszu.

RADA PROGRAMOWA

DR JAN CIECHANOWICZ historyk, germanista, literat, autor wielu publikacji biograficznych dot. Kresów Polskich i Rosji — Uniwersytet Rzeszowski,

CZESŁAW MALEWSKI – historyk, genealog, autor prac z zakresu dziejów szlachty polskiej na Litwie. Wilno — Litwa,

PROF. LESZEK CELIŃSKI — jezykoznawca, genealog, emerytowany pracownik Parańskiego Uniwersytetu Federalnego w Kurytybie. Parana — Brazylia,

TADEUSZ GAJL — artysta plastyk, autor herbarzy polskich — Białystok,

STANISŁAW EKZEMPLIAROW — genealog, administrator Petersburskiego Portalu Genealogicznego,wicedyrektor wydawnictwa "WIRD", członek Rady Rosyjskiego Towarzystwa Genealogicznego — Sankt Petesburg — Rosja,

DR SIARHIEJ AMIELKA — historyk, Uniwersytet w Grodnie — Białoruś,

DR ALAKSIEJ SZAŁANDA — historyk, Uniwersytet Rolniczy w Grodnie — Białoruś,

SIGITIA GASPARAVICIENE – historyk, genealog – Wilno, Litwa,

JANUSZ NOWIERSKI — artysta plastyk, specjalista w zakresie heraldyki samorzadowej — Wlocławek,

DR EUGENIUSZ CZERNIECKI — genealog, muzealnik, pracownik naukowy Muzeum Historycznego w Białej Cerkwi i Państwowej Akademi Nauk Ukrainy, członek Ukraińskiego Towarzystwa Heraldycznego, autor wielu publikacji dotyczących dziejów szlachty prawobrzeżnej i regionu kijowskiego,JAN STANISŁAW KAMYK KAMIEŃSKI genealog i regionalista. Członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w Warszawie i członek Unii Polskich Pisarzy Lekarzy w Łodzi– Kraśnik.


oraz współpracujący z nami liczni naukowcy polscy i zagraniczni wielu specjalności.Karolina Kępska -
wieloletnia współpracownica Instytutu, redaktorka wydawnictw tematycznych
Profesor Leszek Celiński
. Polak zakorzeniony w Brazyli. Członek Parańskiego Instytutu Historii i Geografii w Kurytybie. Emerytowany profesor Uniwersytetu Federalnego w Kurytybie (UFPR) — Parana.
Dr Jan Ciechanowicz, publicysta, naukowiec, literat. Wykladowca Uniwersytetów Wileńskiego i Rzeszowskiego. Autor licznych publikacji dotyczących polskich rodowodów na Kresach i fundamentalnego dzieła pt:" Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego".
Siarhiej Amielka — ur. 1971, dr nauk historycznych, pracownik Uniwersytetu im. Janki Kupaly w Grodnie (Bialorus), autor licznych publikacji historycznych. Zastepca redaktora czasopisma "Herold Litherland".
Alaksiej Szałanda — dr nauk historycznych, redaktor naczelny miesięcznika „HEROLD LITHERLAND”, pracownik naukowy Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie — Białoruś.
Sigita Gasparavičienė
– historyk, genealog, badacz dziejow szlachectwa i zabytkow historycznych na Litwie. Dyrektor firmy genealogiczno — badawczej “ARCHEONAS“ w Wilnie. Autorka wielu publikacji, odnoszących się do dziejow szlachty i zabytkow kultury litewskiej.


Tadeusz Gajl
— artysta plastyk, autor herbarzy polskich
Czesław Malewski – wilnianin, historyk, nauczyciel, genealog, dziennikarz i literat. Autor licznych publikacji odnoszących sie do dziejów szlachty na Litwie.

Stanisław Olegowicz Ekziempiarow — dyrektor Centrum Poszukiwań Genealogicznych, zastępca dyrektora Wydawnictwa WIRD, członek Zarządu Rosyjskiego Towarzystwa Genealogicznego w Sankt — Petersburgu, autor i administrator witryn internetowych:
— Petersurski Portal Genealogiczny,
— Ludność Wielkiego Księstwa Litewskiego,
— Opowiadanie o rodzinie Dubowików.


Dr Eugeniusz Czerniecki – urodzony w 1972 roku w Białej Cerkwi na Ukrainie. Absolwent szkoły średniej tamże i Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie – 1997 Pracownik Muzeum Historycznego w Białej Cerkwi. Założyciel i prezes Towarzystwa Ochrony Starożytnej Kijowszczyzny, Ukraińskiego Towarzystwa Heraldycznego oddział w Białej Cerkwi i badacz regionu starocerkiewskiego. Inicjator wielu konferencji naukowych poświęconych temu terytorium i redaktor kilku roczników „Zapisków genealogicznych Ukraińskiego Towarzystwa Heraldycznego”, oraz wielu „Zeszytów regionalnych” zawierających artykuły dotyczące historii Białej Cerkwi. Laureat Nagrody Literackiej w roku 2001 miasta Biała Cerkiew, za całokształt działalności naukowo – badawczej i wielu innych, w tym: Białocerkiewskiej Premii Literackiej — 2003 i nagrody „WIRDENA” w Moskwie – 2006 Uczestnik programu wydawniczego obejmującego publikacje dotyczące dziejów szlachty prawobrzeżnejUkrainy. Współorganizator „Białocerkiewskiego Koła Rycerskiego”. Wykładowca Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Białej Cerkwi, starszy naukowiec ogrodu dendrologicznego „ALEKSANDRIA” Państwowej Akademii Nauk Ukrainy. Pracownik Biblioteki Miejskiej w Białej Cerkwi – kierownik Działu Informatyczno – Krajoznawczego i współpracownik Archiwum Państwowego w Białej Cerkwi. Autor kilkuset artykułów i publikacji zwartych.
www.watchesmall.cn
Janusz Nowierski — artysta plastyk, członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, prezes Stowarzyszenia Artystów Plastyków Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, prezes stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kujawsko — Dobrzyńskiej. redaktor naczelny "Kolekcjonera Włocławskiego. Autor wielu prac i wystaw tematycznych.Jan Stanisław Kamyk Kamieński – absolwent Wydziału Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Autor kilku monografii rodzinnych, opracowań i  artykułów z zakresu genealogii i dziejów regionu. Regionalista i społecznik. Członek Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej i Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego i  Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w Warszawie. Autor: "Kamieńscy. Linia z Urzędowa" Grójec 2008, "Odorowscy/Odrowscy. Materiały do monografii" Grójec 2010.